Chorobę Alzheimera można odwrócić.

luty 28, 2018 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Mechanizm wydaje się być prosty: zredukować aktywność genu BACE1. Tak zrobili to naukowcy amerykańscy w modelu mysim. U dorosłej myszy powoli i stopniowo obniżali aktywność tego enzymu uzyskując zaskakujący efekt: odwrócili efekt formowania się złogów amyloidowych i postępowania choroby.

http://jem.rupress.org/content/early/2018/02/13/jem.20171831?PR=

image

Jak to się ma do zespołu Downa?

1.BACE jest na 11 chromosomie i we wczesnych badaniach nie był brany pod uwagę jako czynnik patologiczny, pomimo tego że BACE2 bliźniaczy gen także odpowiedzialny za cięcie amyloidu jak BACE1, jest potrojony. Zwrócono uwagę na jego nadmierną aktywność, pomimo lokalizacji na 11 chromosomie, tak samo jak na potencjalne możliwości terapeutyczne.

https://en.wikipedia.org/wiki/Beta-secretase_1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18163181

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16816111

2.Jednakże ostatnie badania pokazują jego nadmierną ekspresję w ZD tytułem wpływu innych genów na jego funkcjonowanie. Wskazuje się na wspólną aktywność genu bliźniaczego (jednak) BACE2 oraz onkogenu SET.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24935721

https://string-db.org/cgi/network.pl?taskId=HgqwUkBNiLoo

image

3.I tutaj zaskoczenie. W marcu 2016 roku w zespole Downa podjęto próbę odwrócenia choroby Alzheimera na poziomie podobnej technologii i podobnych założeń…z sukcesem!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26923405

image

“Although ameliorative effects of BACE1 inhibition on β-amyloidosis and synaptic proteins levels have been previously noted in AD mouse models, our results highlight the additional potential value of BACE1 modulation in therapeutic targeting of endocytic dysfunction and cholinergic neurodegeneration in Down syndrome and AD”.

Chociaż łagodzące skutki hamowania aktywności BACE1 na β-amyloidozę i poziomy białek synaptycznych zostały wcześniej odnotowane w modelach myszy z chorobą Alzheimera, to nasze wyniki podkreślają dodatkową potencjalną wartość modulacji BACE1 w celowaniu terapeutycznym dysfunkcji endocytowej i neurodegeneracji cholinergicznej w zespole Downa i chorobie Alzheimera”.

4.Kluczowym czynnikiem deregulacji BACE1 jest stopniowy zanik GGA3, co jest typowym procesem starzenia się, gdzie GGA3 jest mechanizmem regulacji i stabilności funkcjonowania BACE1 i jego cięcia amyloidów. Wraz ze starzeniem ilość GGA3 maleje, powodując wzrost aktywności BACE1, stąd ilość amyloidów rośnie proporcjonalnie do starzenia się, a z drugiej strony świadczy o jego tempie w ZD. Co jest istotne OBA MECHANIZMY W ZD I CHOROBIE ALZHEIMERA FUNKCJONUJĄ PODOBNIE.

https://molecularneurodegeneration.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13024-018-0239-7?site=molecularneurodegeneration.biomedcentral.com

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5796504/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4237948/

WNIOSEK:

Wygląda na to, że będziemy w stanie hamować i wpływać na proces starzenia się i jego tempo poprzez regulację BACE1, jako elementu generującego amyloid beta w nadmiernej ilości.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...