2010.12.07 – zmiany w 1% w 2011 roku

Grudzień 7, 2010 by
Kategoria: Wydarzenia

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zmiany te znajdą zastosowanie zarówno w odniesieniu do podatników opłacających podatek na podstawie ustawy o pdof, jak i korzystających z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Chociaż wejdą one w życie z nowym rokiem, będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. Oznacza to, że będziemy się nimi posługiwali już w zeznaniach rocznych za 2010 r.
Wskazane modyfikacje do ustaw podatkowych wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146). W wyniku nowelizacji zapisów art. 45c ustawy o pdof oraz art. 21b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym… z nowym rokiem zmianie ulegną warunki, które muszą być spełnione, aby organ podatkowy zrealizował wniosek podatnika o przekazanie 1% podatku wskazanej organizacji pożytku publicznego.
Jako najistotniejszą zmianę wskazać należy skrócenie terminu na złożenie korekty zeznania, w której można wnioskować o przekazanie 1%, z dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania, do jednego miesiąca. Ponadto podatek będący podstawą obliczenia 1% podatku traktowany będzie jako zapłacony w pełnej wysokości również wtedy, gdy zaległość podatkowa z tego tytułu nie przekroczy wysokości trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej.
Wskazując wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego podatnik nie będzie już zobowiązany podawać jej nazwy – wystarczy, że poda jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Organizacje pożytku publicznego szybciej niż dotychczas będą otrzymywały pieniądze z 1%. Od 2011 r. naczelnicy urzędów skarbowych będą obowiązani przekazywać kwoty 1% podatku na rachunek bankowy organizacji już w okresie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane będzie zeznanie podatkowe.
Od nowego roku możliwość przekazania 1% podatku zyskają również podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy składać będą zeznania podatkowe w trakcie roku podatkowego. Będą oni mogli wskazać w zeznaniu organizację pożytku publicznego z wykazu tych organizacji, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, określonego za poprzedni rok podatkowy.
Gazeta Podatkowa nr 97 (721) z dn. 2010.12.06,
Autor: Agata Cieśla

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...