2012.09.07 – "Po­trze­ba nam edu­ka­cji włą­cza­ją­cej"

wrzesień 7, 2012 by
Kategoria: Edukacja

Zapytam się: kto to powiedział i przy jakiej okazji…uwaga, można się zdziwić?!

”Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda przypomniał, że konwencja wyznaczyła kierunek, którym powinniśmy podążać, postawiła też przed nami nowe wyzwania. – Potrzeba nam edukacji włączającej, projektowania uniwersalnego. To jest domena wszystkich ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych. Wspólnie powinniśmy przyglądać się tym obszarom, które wymagają poprawy. Wiele jeszcze pracy, aby zapisy konwencji były w pełni realizowane – ocenił”.

Stało się i rząd będzie teraz MUSIAŁ a nie koniecznie CHCIAŁ. Jak przeczytacie ten artykuł http://m.onet.pl/wiadomosci/kraj,4qpc5

możecie się zdziwić, jak nagle wszyscy decydenci są za poprawą GODNOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. EDUKACJA, ŚLUBY nagle mamy wszyscy mieć takie same prawa.

“Kon­wen­cja za­wie­ra prze­pi­sy za­ka­zu­ją­ce dys­kry­mi­no­wa­nia nie­peł­no­spraw­nych, a także na­ka­zu­ją­ce: two­rze­nie wa­run­ków do ko­rzy­sta­nia przez nich z praw na równi z in­ny­mi oso­ba­mi oraz wpro­wa­dze­nie roz­wią­zań spe­cjal­nie do nich ad­re­so­wa­nych. Do­ku­ment pod­kre­śla zna­cze­nie, jakie mają dla nie­peł­no­spraw­nych sa­mo­dziel­ność i nie­za­leż­ność. Zwra­ca uwagę na po­trze­bę ich udzia­łu w pro­ce­sach de­cy­zyj­nych, a także zna­cze­nie do­stęp­no­ści np. do opie­ki zdro­wot­nej, edu­ka­cji, in­for­ma­cji i ko­mu­ni­ka­cji.

Zgod­nie z kon­wen­cją po­ję­cie "osoby nie­peł­no­spraw­nej" obej­mu­je osoby, które – oprócz dłu­go­trwa­le na­ru­szo­nej spraw­no­ści fi­zycz­nej, umy­sło­wej, in­te­lek­tu­al­nej lub w za­kre­sie zmy­słów – mają także pro­ble­my z po­ko­ny­wa­niem róż­nych ba­rier, wy­ni­ka­ją­ce np. z po­staw in­nych ludzi i śro­do­wi­ska”

"Myślę, że to jest zwycięstwo" – powiedział PREZYDENT,

JA CHCĘ ABY TO BYŁO NASZE ZWYCIĘSTWO I WALCZCIE I WYKORZYSTUJCIE KONWENCJĘ ONZ DO WASZYCH CELÓW!

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...