Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

październik 12, 2010 by
Kategoria: Edukacja

1 września 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991).

Nowelizacja określa nowe zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzone są przez gminy lub przez inne organy.

W nowelizacji przyjęto, że podstawa programowa realizowana jest w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, w związku z czym wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wyżej wymieniony wymiar zajęć, ustala rada gminy a w przedszkolach prowadzonych przez inne organy – organy prowadzące te przedszkola. W zakresie ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przyjęto zasadę, że opłaty te są pobierane na zasadach określonych w art. 67a ustawy o systemie oświaty.

Wprowadzono również regulację zmieniającą zakres upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o wskazanie minimalnego dziennego wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w innych formach wychowania przedszkolnego.

Dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dotyczących odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, zachowują moc do czasu wydania uchwał przewidzianych w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym nowelizacją, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.

image

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101480991

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...