EDUKACJA, czyli rocznik 205,2006,2007,2008

marzec 19, 2013 by
Kategoria: Edukacja

Dzisiaj mieliśmy małe zamieszanie. PPP odmówiła dziecku z rocznika 2005 dostępu do zerówki, stwierdzając że zgodnie z ustawą ma iść do pierwszej klasy.

Zaczynamy więc od ustawy, a raczej od zmiany do ustawy w jej brzmieniu:

Dz.U.2012.176

USTAWA

z dnia 27 stycznia 2012 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(Dz. U. z dnia 16 lutego 2012 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 13 dodaje się art. 13a-13c w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2-4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

3. Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 2, jest zadaniem własnym gminy.

Art. 13b. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 w odniesieniu do dzieci, o których mowa w art. 13a ust. 1, nie stosuje się art. 16 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 13c. W ramach zajęć wychowania przedszkolnego nauczyciel rozwija wiedzę i umiejętności dziecka, o którym mowa w art. 13a ust. 2, uwzględniając jego potrzeby rozwojowe.";

2) w art. 26 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) art. 1 pkt 15 lit. a, pkt 19 oraz pkt 21 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 r.;".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytając te zapisy widać wyraźnie, że Panie z PPP źle zinterpretowały prawo. Dodatkowo chcąc się upewnić co zrozumienia przepisów zadzwoniłem do MEN. Tam usłyszałem potwierdzenie mojej interpretacji mówiące, że dziewczynka z 2005 roku może obecnie iść do zerówki.

Problem trwał cały dzień i się rozwiązał, ale przy tej okazji uzyskałem dodatkowe zapewnienia:

1.W roku następnym będziemy świadkami jeszcze większego zamieszania, gdyż wszystkie dotychczasowe roczniki, czyli 2007 i starsze muszą iść do szkoły do klasy 1, a 2008 do zerówki w szkole lub przedszkolu.

2.Jeżeli dziecko nie jest gotowe do edukacji będzie odraczane w szkole, a nie w przedszkolu jak miało to miejsce.

3.Zaworem bezpieczeństwa będą mogły być jedynie zerówki przyszkolne bo tutaj prawo jest po prostu niedoskonałe. Z mojej perspektywy będzie można tam odraczać dziecko.

4.Kluczowym elementem z perspektywy edukacji naszych dzieci będzie wiek 8 lat. W momencie gdy w danym roku kalendarzowym będą osiągać ten wiek będą musiały iść do 1 klasy.

WNIOSEK:

Dlaczego ten chaos i koszmar funduje naszym dzieciom MEN? Czy boją się armii 600 000 nauczycieli? Dla dzieci nie jest to dobre rozwiązanie.

Komentarze

1 Komentarz do “EDUKACJA, czyli rocznik 205,2006,2007,2008”
  1. Can pisze:

    Minister edukacji odpowiadała na pytania posłów opozycji przed głosowaniem wniosku o odrzucenie informacji o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Zapewniła, że nie będzie przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
    Biorę odpowiedzialność za proces obniżania wieku szkolnego i nie zamierzam przesuwać terminu. 1.IX.2014 roku to ostateczny termin wprowadzenia sześciolatków doszkół – mówiła.
    Ten tekst podrzuciła mi Maja i mówi on już wszystko.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...