Moje przedszkole-baza prawna

październik 19, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Przedszkola funkcjonują w oparciu o ustawę o o systemie oświaty z 7 września 1991 r. i jej zmianami z dnia 5 sierpnia 2010 roku.

http://www.zespoldowna.info/tag/ustawa-z-dnia-5-sierpnia-2010/


Wedle 70 artykułu Konstytucji RP, każdy ma prawo do nauki. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych, co konkretyzuje art. 1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.Polska zapewnia „możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami”. Ponadto zobligowana jest do umożliwienia uczniom niepełnosprawnym realizowania indywidualnego programu nauczania.

To PRAWO, którego rodzice dzieci niepełnosprawnych powinni być świadomi. Jednakże te prawo jest sprzeczne  już na wstępie ograniczając dziecku niepełnosprawnemu dostęp do edukacji poprzez określenie minimalnego wieku w jakim może rozpocząć edukację. I tak w art.14.1 mówi się: “Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.”

W jego punkcie 1b mówi się: “W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.”, co w istocie jest dokonaniem selekcji, gdyż dziecko 2,5 letnie musi być dzieckiem zdrowym aby mogło realizować proces edukacji przedszkolnej.

Dzieci niepełnosprawne chcąc pójść do przedszkola w ramach “normalnego” naboru w istocie są dyskryminowane, gdyż odmiennie niż dzieci zdrowe MUSZĄ mieć ukończone 3 lata by móc uczęszczać do przedszkola w przeciwieństwie do pozostałych dzieci.

Ograniczenia wynikają głównie z procedur orzecznictwa, które jest barierą ograniczająca podjęcie edukacji przez dziecko niepełnosprawne razem z rówieśnikami, co omówiłem tutaj:

http://www.zespoldowna.info/tag/orzeczenie-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego/

http://www.zespoldowna.info/2009-11-30-pilotazowy-program-edukacji-przedszkolnejpo-spotkaniu/

Ograniczenia prawne są jednak do “przejścia”. Dziecko z ZD powinno pójść do przedszkola wcześniej, możliwie najszybciej. Szczególnie istotne jest to, gdy nie ma programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Z mojego doświadczenia wynika, ze dziecko z ZD, dzięki swoim rodzicom i właściwemu przedszkolu (!) może już w wieku 2 lat (!!!) rozpocząć edukację przedszkolną, właśnie w ramach WWRD, co z sukcesem stosujemy we Wrocławiu, ale o tym już jutro :)

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...