Orzeczenie – przykładowa treść

luty 14, 2012 by
Kategoria: Orzecznictwo

Mamy co raz więcej problemów z przygotowaniem właściwego orzeczenia, co do formy i treści. Samorządy w związku ze zmianami rozporządzeń, jak zmianami w finansowaniu oczekują “czegoś” specjalnego. Tutaj znajdziecie wykładnię z jaką należy się zapoznać aby przygotować orzeczenie spełniające oczekiwania.

Najlepsze orzeczenie to takie które będzie miało informację o “niepełnosprawności sprzężonej” i tym tropem idziemy :)

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r,, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w art. 3 ust. 18 zawiera definicję pojęcia " niepełnosprawności sprzężonej". Należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Upośledzenie umysłowe może występować w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie art. 71 b u.s.o. W treści w/w rozporządzenia doprecyzowane są m.in. wzory orzeczeń, z których wynika, że w orzeczeniu należy wskazać rodzaj niepełnosprawności dziecka, w przypadku niepełnosprawności sprzężonej należy wskazać współwystępujące niepełnosprawności.

W przypadku, gdy warunki te są spełnione, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012, u takiego dziecka występuje sprzężenie.

 

Powołanie się na takie zapisy powoduje u naszych dzieci zwiększoną subwencję i utrzymanie ścieżki “edukacji integracyjnej”

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...