Subwencja oświatowa 2011

Listopad 22, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Według PAP MEN zamknął już projekt podziału subwencji oświatowej na rok 2011.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Główna zasada pozostaje bez zmian – subwencja jest naliczana na podstawie liczby uczniów w szkołach, placówkach prowadzonych lub dotowanych przez poszczególne gminy, powiaty i samorządy województw. To oznacza, że „pieniądz nadal idzie za uczniem", ale resort przewidział kilka niewielkich zmian w stosunku do roku 2010.
Projekt rozporządzenia zakłada zmiany w przepisach o podziale części oświatowej subwencji ogólnej, które określają etat nauczyciela. Z definicji zostanie wyłączona liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych. Zdaniem MEN uwzględnianie tych etatów w podziale jest niezasadne.
Skoro Karta Nauczyciela nie określa w sposób szczególny świadczeń należnych nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych, zastosowanie mają przepisy ogólne. A te nie przewidują dla wymienionej grupy świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz wypłaty wynagrodzeń ze stosunku pracy – uzasadnia resort edukacji.
Projekt wprowadza również zmiany w definicji zadań pozaszkolnych. Zostaną do niej włączone zadania związane z prowadzeniem „oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych".
Wysokość subwencji zależy od algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej i zastosowanych wag. W tym roku zmodyfikowano opis wagi P2 tak, aby mogli nią być przeliczani również uczniowie szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjlanych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, którzy nie posiadają orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rozporządzenie zakłada też zmiany w naliczaniu subwencji na uczniów szkół artystycznych – zostali uwzględnieni w wadze P7, a wyłączeni z opisu wagi P8.
W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok część oświatowa subwencji ogólnej wynosi ponad 35 mln zł, co oznacza, że jest wyższa od tegorocznej o 5,5 procent. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie w porównaniu do roku 2010 średnio o około 7,7 procent.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...