Badania…układ odpornościowy w zespole Downa a choroba Alzheimera

wrzesień 27, 2022 by
Kategoria: Odporność

Wtorek tydzień temu pojawił się u mnie ten raport. Trudny, bo dotyczy układu dopełniacza…ale w immunologii.

Musimy zacząć od tego dopełniacza, co to jest. Definicja wikipedii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dope%C5%82niacz_(biologia)

Dopełniacz, układ dopełniacza – zespół kilkudziesięciu białek obecnych w osoczu, a także w innych płynach ustrojowych, wraz z powiązanymi z nimi funkcjonalnie licznymi receptorami i regulatorami. Układ dopełniacza spełnia ważną rolę we wrodzonych, humoralnych mechanizmach nieswoistej odpowiedzi odpornościowej, ale także wiąże się ściśle z niektórymi mechanizmami odpowiedzi swoistej[1]. Jego działanie polega na aktywacji kaskady enzymatycznej, doprowadzającej do szeregu zjawisk mających istotne znaczenie w przebiegu odpowiedzi immunologicznej i reakcji zapalnej. Pomimo istnienia układu białek regulujących działanie dopełniacza, nadmierne jego pobudzenie lub defekty białek regulacyjnych mogą być przyczyną powstawania pewnych schorzeń.

Mamy temat białek, co już gwarantuje, że w ZD będzie inaczej.

Patrzymy na artykuł, który zaczyna się tak:

Układ dopełniacza stanowi główną część odporności wrodzonej. Jest to kaskada rozpuszczalnych białek oraz receptorów i regulatorów ekspresji błonowej, która działa w osoczu, w tkankach, na powierzchni komórki, a nawet w komórce.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36149090/

Badano w plazmie 71 osób dorosłych z ZD plus grupie kontrolnej, biomarkery dopełniacza, w szczególności te będące pod wpływem APOE4, CR1 i ich polimorfizmów, determinujących chorobę Alzheimera, w szczególności demencję.

Uwaga APOE4 nie jest potrojony, ale ściśle związany z występowaniem demencji w ZD.

https://www.zespoldowna.info/jaki-wplyw-ma-apoe4-na-osoby-z-zespolem-downa.html

https://www.zespoldowna.info/podawanie-dha-u-osob-z-polimorfizmem-genu-apoe4-i-z-zd.html

Z powyższego wpisu jest ten cytat: “Osoby z APOE4 szybciej rozwijają całokształt cech typowych dla choroby Alzheimera jak zwiększona ilość amyloidu beta, większy poziom neuroinflamacji, problemy z sygnalizacją na ścieżce insuliny,istotny spadek efektywności mitochondriów.”

Wnioski z badania:

“Dopełniacz jest rozregulowany w ZD, prawdopodobnie odzwierciedlając uogólniony stan dysregulacji immunologicznej. Badanie biomarkerów może pomóc w identyfikacji zdarzeń zapalnych u osób z ZD. Biomarkery dopełniacza różniły się w ZD z chorobą Alzheimera i bez. Mogą pomóc w diagnozowaniu i/lub przewidywaniu.”

Jak na to badanie patrzeć? Jest to kolejny krok w badaniu ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera w ZD i jej przebiegu. mamy tutaj powiązanie z genami z poza trisomii, ale determinującymi demencję. To ryzyko jest mocno określone. Zatem musimy wrócić do tych danych, które pokazują jak te ryzyko osłabiać…co też w linkach umieściłem.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...