Krasnoludek u podnóża góry, czyli nauczyciel w perspektywie zmian w systemie edukacji

Marzec 12, 2010 by
Kategoria: Projekt edukacji

Krasnoludek u podnóża góry,

Tak czuje się nauczyciel, stojąc przed perspektywą kolejnych zmian w dziedzinie edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad wprowadzeniem zmian dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kto kryje się pod tym określeniem? Jak się okazuje, jest ono bardzo pojemne – obejmuje zarówno uczniów wybitnie zdolnych, jak i niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem, pochodzących ze środowisk i obszarów zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo oraz osoby z innymi trudnościami w nauce.
Z założeniami projektowanych zmian możemy się zapoznać w Informatorze na stronie www.konferencje.men.gov
Czytamy w nim między innymi, że w każdej szkole powstanie zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, złożony z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danym oddziale i specjalistów zatrudnionych w placówce. Jednym z jego zadań będzie "opracowywanie oraz ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów, w tym:
- programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie,
- programów wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- programów nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych."

Indywidualne programy edukacyjne mają być opracowywane we współpracy z rodzicami. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają wspierać nauczycieli metodycznie i merytorycznie, natomiast uczeń będzie mógł uczestniczyć w terapii pedagogicznej prowadzonej przez poradnię dopiero wtedy, gdy "nauczyciel wykorzysta wszystkie formy wsparcia na terenie przedszkola, szkoły czy placówki, możliwe do zastosowania w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, i nie przyniosą one oczekiwanych efektów."
Jednocześnie MEN zakłada likwidację klas wyrównawczych, które "straciły rację bytu po wprowadzeniu do art. 42 ustawy Karta Nauczyciela godziny przeznaczonej m. in. na dodatkową pracę z uczniem".
Ministerstwo przewiduje wprowadzenie dla każdego dziecka, u którego stwierdzono specjalne potrzeby rozwojowe lub specjalne potrzeby edukacyjne, dokumentu zwanego Kartą Potrzeb i Świadczeń. Karta ma być wydawana i monitorowana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a wypełniana na bieżąco przez szkolny zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Powinna zawierać zintegrowany plan działań, tworzony we współpracy ze służbami: edukacji, zdrowia, pomocy społecznej oraz z rodzicami.
Piękne założenia, szczytne cele. Tak szczytne, że jako jeden z potencjalnych realizatorów poczułam się jak krasnoludek u podnóża wielkiej góry…
Tym bardziej, że wśród materiałów poświęconych temu samemu zagadnieniu znalazłam przewodnik "Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" www.konferencje.men.gov.pl, który wg. zapowiedzi na stronie głównej zawiera wskazówki dla nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poradnik, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opracował Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Uczynił to w oparciu o materiały i wskazówki dostarczone przez:
- zespół ekspertów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej,
- zespół pracujący nad dostosowaniem podstawy programowej kształcenia specjalnego do nowych podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego pod kierunkiem prof. Joanny Głodkowskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w ramach projektu Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Publikacja liczy zaledwie 100 stron, wliczając stronę tytułową, przedmowę, spis treści i wprowadzenie. W rozdziale drugim, zatytułowanym "Charakterystyka dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wskazówki do pracy dla nauczycieli" odnajduję fragment poświęcony uczniom z ADHD – niespełna dwie strony powszechnie znanych ogólników…
Jeśli tak wygląda efekt wytężonej pracy sztabu specjalistów, czego możemy oczekiwać od szkolnych zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów?

źródło: www.wiadomosci24.pl

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...