Wrocław, tworzymy system cz.3 rodzice pracują nad wizją szkoły

luty 15, 2012 by
Kategoria: Projekt edukacji

Zanim podejmiemy pracę nad rzeczywistością, ważne są pomysły, które mogą dać nam wizję przyszłej szkoły. Z tego też względu odbyło się spotkanie rodziców. Poniższy zapis powstał dzięki Albertowi i jest bazą do dalszych prac.

Miejsce: Przedszkole „Puchatkowa Załoga”, Jaworowa 39, Wrocław

Temat: Szkoła włączająca dla dzieci z ZD na terenie Wrocławia: jak taka szkoła powinna wyglądać – oczami rodziców

PODSUMOWANIE SPOTKANIA

1. Przedstawienie szkoły (załącznik, http://sp9.wroclaw.pl/)

· tradycja

· trzy oddziały integracyjne wspomagają rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i świadczą szeroką gamę pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć wspomagających: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja

· Klub Wolontariusza (załącznik, http://sp9.wroclaw.pl/)

· Bezpieczeństwo

· Placówka przyjazna uczniom

· certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” i „Bezpiecznej Szkoły”

· ogniwo w sieci „Szkół Promujących Zdrowie”

· certyfikat "Szkoły z Klasą", certyfikat "Uczniowie z Klasą" i „Szkoła Myślenia”

· od klasy I nauczają dwóch języków obcych: j. angielski i j. niemiecki

· lodowisko i korty tenisowe przy ul. Spiskiej

· basen na ul. Wieczystej

· organizowane wyjścia na imprezy kulturalno-oświatowe, wyjazdy na wycieczki szkolne, zielone i białe szkoły

· wykwalifikowana kadra

· gazetka szkolna

· pracownie komputerowe, biblioteka, czytelnia, sala gimnastyczna, świetlica, stołówka

· sale przedszkolne i edukacji wczesnoszkolnej

· zajęcia pozalekcyjne (załącznik, http://sp9.wroclaw.pl/)

· Rada Rodziców – reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły; ustala Program Wychowawczy, Program Profilaktyki (załącznik, http://sp9.wroclaw.pl/)

· konsultacje

· instytucje i organizacje (załącznik, http://sp9.wroclaw.pl/)

2. Określenie celu nauczania

· Przygotowanie do podjęcia pracy

· Przygotowanie do gimnazjum i liceum (zawodowego, ogólnego)

3. Profil szkoły:

· Przede wszystkim możliwość rozwijania indywidualnych talentów

· Możliwość wyboru zajęć dodatkowych i w tym widzimy opcję również do profilowania szkoły tj. że będzie np. rozwijać zdolności artystyczne (nauka gry na instrumentach, pracownia malarska, etc) lub sportowe (basen, zajęcia lekkoatletyczne, tenis, piłka nożna, etc)

· Oprócz powyższych nauka języka i matematyka

· Rodzice dzieci zdrowych nie decydują o naborze do klasy dzieci z ZD – to dyrekcja dobiera skład klas – w przeciwnym przypadku problem dzieci z ZD może być sztucznie wyeksponowany; zamiast tego rodzice dzieci zdrowych mają informację (forma do ustalenia ale raczej w formie plakatu, etc a nie spotkania) że np. jedna klasa jest z dziećmi z ZD

4. Tutor i jego rola:

· Wspomaga/Motywuje dziecko na zajęciach

Nie może to być jednak pomaganie tylko wspomaganie/motywowanie

· Ustala z nauczycielem zasady współpracy

· Uczestniczy w zajęciach dodatkowych – do rozważenia w przypadku, gdy zajęcia dodatkowe byłyby przeznaczone wspólnie dla dzieci pełnosprawnych i dla dzieci z ZD.

· Na forum grona pedagogicznego przedstawia ustalenia powzięte w konsultacji z nauczycielami i rodzicami klas z dziećmi z ZD i proponuje rozwiązania na poziomie ogólnoszkolnym (organizacyjne dotyczące sposobu funkcjonowania szkoły, akcje „pedagogiczne”, wydarzenia, etc)

· Wszyscy podkreśliliśmy że tutor to najważniejsza osoba w tym procesie – bez dobrych tutorów cały pomysł może być chybiony

5. Zajęcia i jak rozłożyć ich ciężar

· Zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci klas z dziećmi z ZD już na poziomie 1-3 prowadzone przez specjalistę, czyli wuefistę, który już od pierwszej klasy będzie prowadził profesjonalne zajęcia gimnastyczne, etc; naszym zdaniem na poziomie 1-3 nie powinien tego wykonywać nauczyciel klasy

· W zakresie układu zajęć (tj. ile i kiedy nauki humanistyczne, języki obce, matematyka, zajęcia sportowe, etc) to należy skorzystać z wiedzy specjalistów, w tym tutora, który będzie uczestniczył w realizacji programu;

· Generalna zasada: program na zajęciach klasowych realizowany przez nauczyciela i tutora na poziomie dzieci zdrowych, ale tutor wspomaga dziecko z ZD do rozwiązania danego tematu innym sposobem albo przedstawia do rozwiązania łatwiejsze zadanie; tutor na podstawie obserwacji z czym poszczególne dziecko z ZD ma problem zaleca nauczycielowi zajęcia wyrównawcze z tego tematu oraz przekazuje informacje rodzicowi aby na ten problem zwrócił uwagę w domu

· Indywidualny tok nauczania (ITN): tutaj jesteśmy za odbywaniem zajęć w gronie wszystkich dzieci; dopiero za zajęciach dodatkowych można, ale niekoniecznie, tworzyć zajęcia np. tylko dla dzieci z ZD; chcemy uniknąć sytuacji że ITN rozumiany jako możliwość wyboru ścieżki nauczania przez wszystkie dzieci doprowadzi do separowania dzieci z ZD

· Tutor: podąża razem z klasą i zmiana najwcześniej po 3 latach; jedynie w sytuacji w której dziecko musiałoby zostać na danym poziomie kolejny rok to jest organizowana kwestia zmiany tutora

6. Rehabilitacja na terenie szkoły – jak powinna wyglądać

· Pula dla specjalistów rehabilitacji powinna być wydatkowana z uwzględnieniem potrzeb dzieci z ZD. Nie każdy specjalista (np. logopeda) zna szczególne potrzeby dzieci z ZD w tym zakresie, więc rodzice dzieci z ZD powinni mieć możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji kto to będzie; cel jest taki aby przenieść do szkoły zajęcia popołudniowe, które w tej chwili są prowadzone dla dzieci z ZD w ośrodkach rozproszonych po całym Wrocławiu (logopedia, Otto Prodent, etc)

· Indywidualne zajęcia – czyli warunki powinny być stworzone również do pracy indywidualnej

· Spotkanie ze szkołami specjalnymi (np. na Wejherowskiej) – aby omówić z nimi jak oni to robią

7. Sprawdzanie wiedzy

· Dla dzieci z ZD zadanie i ocena musi być dostosowana do poziomu określonego dla dzieci z ZD;

· Zadanie i ocena jak dla dzieci zdrowych tylko okresowo – aby określić jak wyglądają postępy i jaki jest dystans rozwojowy dziecko z ZD – dziecko pełnosprawne

8. Czy stopnie czy ocena opisowa

· Klasy 1-3 (nie ma stopni)

· Klasy 4-6 (musi być ocena taka sama jak dla dzieci zdrowych – ale wymagania co do oceny dostosowane do poziomu wymaganego dla dzieci z ZD)

9. Czy organizować zajęcia wspólne dla dzieci z ZD ze wszystkich roczników w celu integracji i zawiązywania przyjaźni – jak to jest w przedszkolach i czy w szkole będzie inaczej?

Uważamy że takie spotkania są potrzebne – chodzi o to aby dzieci z ZD nie wycofywały się z nauki i uczestniczenia w życiu szkoły w sytuacji gdy poczują się same, że nie są w grupie, że poziom oczekiwany przerasta je; wspólne zajęcia dla wszystkich dzieci z ZD będą dodawać im pewności siebie i utwierdzać w przekonaniu że nie są same

10. Integracja czy dezintegracja

· Jedno dziecko czy kilka dzieci z ZD w grupie – naszym zdaniem integracja czyli kilka dzieci z ZD w grupie

11. Ilość dzieci z grupie – sugerujemy max 24 osoby, w tym dzieci z ZD od 2 do 4 osób; ważne aby były to pary

12. Ilość klas z dziećmi z ZD w każdym roczniku (zależy od ilości osób; jedna klasa realnie; może 2-3 klasy, ale trzeba zapewnić tutora dla każdej klasy)

13. Wiek rozpoczęcia nauczania: indywidualna ocena rodzica i wyspecjalizowanych placówek oświatowych (orzeczenia), ale powinien to być przedział w wieku od 6 do 8 lat

Wskazówka: dzieci z ZD powinny mieć również indywidualne szafki, półki oraz zeszyty z wyrywanymi kartkami a także możliwości wykonania ksero, aby z racji ich drobniejszych warunków fizycznych nie musiały nosić ciężkich tornistrów

14. Szkoła specjalna alternatywą – jeżeli nie to co zrobić aby dziecko nie trafiło do szkoły specjalnej:

· Protokół medyczny

· Rehabilitacja

· Praca w domu

· Możliwość rozwijania pasji, mocnych stron (informacja o naszych dzieciach i ich pasjach na końcu podsumowania)

· Jeżeli dziecko z ZD nie radzi sobie z materiałem dostosowanym do zestandaryzowanego poziomu dla dzieci z ZD na danym poziomie wiekowym (nota bene: istotną kwestią jest napisanie oraz zestandaryzowanie programu dla naszych dzieci) to wtedy zostaje drugi rok w klasie na danym poziomie

· Potrzebne jest również wsparcie pedagoga, psychologa aby wraz z rodzicami obserwowali jak dziecko rozwijaj się społecznie i czy nie ma ryzyka że dziecko się wycofuje – to jest kwestia indywidualna i trzeba to monitorować indywidualnie

· Nie można jednak kurczowo trzymać się rozwiązania szkoły włączającej – być może dla niektórych dzieci szkoła specjalna będzie ich pozytywnie motywować – tutaj też należy to oceniać indywidualnie i rodzic ma prawo dokonać zmiany

· Edukacja rodziców dzieci pełnosprawnych – również rola tutora, aby temat ZD nie był tematem tabu ale normalną kwestią, która nie przeszkadza w realizowaniu się dzieci pełnosprawnych, a wręcz przeciwnie – powoduje że dzieci pełnosprawne są np. bardziej wrażliwe

· Czy szkoła integracyjna? – nie gdyż chcemy skupić tylko jedną niepełnosprawność

15. Jaka jest rola rodziców w całym procesie:

· Triada (tutor – nauczyciel – rodzic) – konsultacje na bieżąco

· Dziecko usamodzielniać, motywować, rozwijać pasje

· Obecność na zajęciach – niekoniecznie; ale praca w domu w szerszym zakresie

Wskazówka: każdy z rodziców powinien mieć świadomość że aby podnieść jakość nauczania dla naszych dzieci, to być może czasami będzie trzeba partycypować w kosztach niektórych przedsięwzięć. Ważne aby rodzic był tego świadomy.

16. Spotkania triady (tutor – nauczyciel – rodzic) lub tutora z rodzicami w celu wymiany informacji i ustalania ewentualnych działań korekcyjnych

17. Szkolenia dla nauczycieli

Konieczne

18. Szkolenia dla tutorów

Konieczne

19. Relacja dzieci pełnosprawne – dzieci z ZD:

· Spotkania z rodzicami dzieci pełnosprawnych na forum co najmniej klasy

· Wspólne występy artystyczne

20. Korzyści dla dzieci z ZD

Chyba nikt nie kwestionuję jak jest ich wiele

21. Korzyści dla dzieci pełnosprawnych:

· Specjalizacja klasy – w postaci zajęć dodatkowych, gdzie dzieci rozwijają pasje pod okiem specjalistów

· Wrażliwość społeczna

· Akceptacja inności, różnorodności

· Wyniki w nauczaniu dzieci z ZD nie powinny wpływać na ocenę klasy i szkoły

22. Korzyści dla szkoły:

· Zwiększona dotacja na nauczanie

· Szkolenia dla nauczycieli

· Współpraca z tutorem (efektem może być poprawa funkcjonowania całej szkoły)

· Potencjalne efekty: dalsze zmniejszanie poziomu przemocy, sięgania po używki, kreowanie wizerunku szkoły otwartej, prospołecznej, kreatywnej

23. Zdrowa żywność – catering

Możliwość skorzystania z cateringu na stołówce; uważamy że kwestia żywienia jest bardzo ważna dla samopoczucia i sprawności psycho-fizycznej naszych dzieci

24. Ważne pytanie: Czy szkoła zgłosiła się dobrowolnie czy narzucono z góry?

W zależności od opcji będzie trudniej bądź łatwiej wprowadzić w życie powyższe ustalenia

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...