Masz dziecko, które potrzebuje pomocy w zakresie edukacji? Jeżeli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie i powiedz o nim wszystkim Twoim znajomym!

styczeń 19, 2010 by
Kategoria: Projekt edukacji

Uff, tytuł niezwykle mocny jak dla mnie, ale sytuacja tego wymaga. Planowałem z Agnieszką z Warszawy (tą od raportu o edukacji, który jest tutaj:http://www.zespoldowna.info/no-aga-ja-wiedzialem-ze-jestes-mistrzynia-swiata-ale-ze-az-taka/) napisać cykl artykułów opisujących naszą polską edukację dla osób z deficytami edukacyjnymi. Chcieliśmy Was przygotować do tego, aby napisać na nowo ustawę oświatową, która wprowadziłaby mechanizmy, które pozwoliłyby naszym dzieciom korzystać z systemu edukacji. Niestety życie dyktuje swoje tempo. Zatem informuję, że:

MINISTERSTWO EDUKACJI PRACUJE NAD NOWĄ USTAWĄ O OŚWIACIE OSÓB Z DEFICYTAMI EDUKACYJNYMI!

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które potrzebuje wsparcia edukacyjnego nie możesz przejść obok tego faktu, weź udział w naszej akcji!!!

1

Począwszy od dnia wczorajszego Ministerstwo Edukacji rozpoczęło projekt konsultacyjny różnych założeń oświatowych, który będzie trwał od 18 stycznia do 30 kwietnia.

W nich znalazły się dwa kluczowe dla naszych dzieci PROJEKTY obejmujące: UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI oraz drugi omawiający ORGANIZACJĘ EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.

Pierwszy pakiet: Założenia projektowanych zmian – Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymizawiera informacje na temat projektowanych zmian dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.2

 

 

 

 

treść do przeczytania tutaj

 

 

Drugi pakiet: Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - zawiera wskazówki dla nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2[6]

 

 

 

treść do przeczytania tutaj

 

 

 

 

 

 

Minister Edukacji Katarzyna Hall w ramach akcji społecznej poprosiła o zadawanie pytań do problemów i proponowanych rozwiązań , które są omawiane w tych publikacjach, mających się stać wzorem dla nowej ustawy oświatowej.

Po dyskusjach w naszym gronie, ustaliliśmy, że chcemy wziąć udział w tej akcji i zapraszamy Was wszystkich do tej aktywności. Jeżeli weźmiemy w niej udział, MY RODZICE dzisiaj, to jutro możemy zmienić problemy, które nas stale nurtują i przeszkadzają. Jak to zrobić:

1.Przeczytaj raport Agnieszki i porównaj go do Twojej rzeczywistości.

2.Przeczytaj broszurkę pierwszą i oceń jej założenia lub przejdź do kolejnego punktu.

3.Zadaj pytanie, które nurtuje Ciebie w zakresie edukacji Twojego dziecka tutaj: http://www.konferencje.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=232

4.Jeżeli chcesz zadać takie pytanie za naszym pośrednictwem wyślij je tutaj:

[email protected]

 

Inną formą konsultacji społecznych, bardziej kierowaną do organizacji pozarządowych typu stowarzyszenia, fundacje rodziców są KONFERENCJE REGIONALNE organizowane przez lokalnych kuratorów oświaty według następującego kalendarza:

4

Jak dostać się na taką lokalną konferencję:

1.Proszę zadzwonić do lokalnego kuratora oświaty informując go o takiej inicjatywie.

2.Poprosić o zaproszenie zgodnie z sugestią Ministerstwa o “…zaproszeniu na konferencję organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych…”

3.I pojawić się na konferencji przygotowanym.

Tak wygląda ramowy program takiej konferencji:

5

Celem spotkań będzie osiągnięcie opinii na temat zmian poszczególnych zapisów regulujących system oświaty w zakresie

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114)

Zmiany obejmują w szczególności:

 • rozpoznawanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w szkole podstawowej, na pierwszym etapie edukacyjnym,

 • poszerzenie świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oobowiązkowe prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości ich za­spokojenia,

 • wprowadzenie obowiązku oceny dojrzałości szkolnej dziecka w wieku przedszkolnym, w tym gotowości do podjęcia nauki w szkole,

 • opracowywanie i wdrażanie w każdej szkole indywidualnego pro­gramu pracy z uczniem niepełnosprawnym,

 • indywidualizację pracy z każdym uczniem, zarówno w ra­mach obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 • ocenę podejmowanych działań przez powołany w szkole zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,

 • podkreślenie obowiązku wspierania przez przedszkole/szkołę dziecka przewlekle chorego,

 • poszerzenie bądź dookreślenie zadań pedagoga, psychologa, logope­dy oraz doradcy zawodowego/nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zatrudnio­nych w przedszkolu, szkole i placówce,

 • umożliwienie nauczycielom pracującym w danym typie przedszkola/ szkoły prowadzenia różnego rodzaju zajęć, jeśli ukończyli formy dosko­nalenia w zakresie, którego dotyczą zajęcia,

 • udziela­nie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne wsparcia metodycznego i merytorycznego nauczycielom orga­nizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, w tym organizowanie i prowadzenie konsultacji i szkoleń, odpowiednio do zgłaszanych potrzeb, a także pomoc w planowaniu i realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym zajęć związanych z wybo­rem kierunku kształcenia i zawodu,

 • współpracę przedszkola/szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami wspierającymi szkołę (w tym z placówkami doskonalenia nauczycieli),

 • wyeliminowanie klas wyrównawczych (godziny wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela są przeznaczone m. in. na zwiększanie szans edu­kacyjnych. Nowe technologie, nowe pomoce dydaktyczne stwarzają nowe możliwości pracy z dziećmi. Umożliwiają to także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grud­nia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych po­radni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)

Zmiany obejmują w szczególności:

 • rozszerzenie zadań poradni o współpracę z przedszkolem/szkołą przede wszystkim w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możli­wości oraz mocnych i słabych stron dzieci i młodzieży, w tym rozpozna­waniu specyficznych trudności uczniów, opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów wsparcia oraz udział w okresowej ocenie efektywności realizowanych z uczniem zajęć,

 • realizację przez specjalistów zatrudnionych w poradni za­dań poza poradnią, w szczególności w przedszkolu i szkole, w postaci wsparcia merytoryczno-metodycznego nauczycieli i specjalistów or­ganizujących i udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole,

 • udzielanie nauczycielom, na ich wniosek, pomocy i wsparcia w rozwią­zywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,

 • poszerzenie form realizacji przez poradnie statutowych zadań (m.in. oprowadzenie grup wsparcia, interwencję kryzysową),

 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin,

 • uzupełnienie działań poradni o działalność świadczoną przez wolonta­riuszy,

 • rezygnację z wyszczególnienia spraw, w których poradnia wydaje opi­nie, na rzecz zapisu Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach,

 • doprecyzowanie obowiązkowych elementów, które musi zawierać opinia poradni,

 • rezygnację z obowiązku zasięgania opinii kuratora oświaty przy okre­ślaniu przez organ prowadzący poradnię terenu jej działania.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167)

oraz

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166)

Zmiany obejmują w szczególności:

 • uporządkowanie, usunięcie bądź dodanie zapisów koniecznych dla zgodności z innymi aktami prawnymi,

 • obniżenie o 2 lata wieku ucznia niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie, dla którego może być organizowane kształcenie specjalne,

 • dodanie do obowiązujących regulacji konieczności przygotowywa­nia na obowiązkowy sprawdzian oraz egzamin gimnazjalny zestawów zadań dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności uczniów,

 • dodanie do obowiązujących regulacji obowiązku przygotowywania na egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawo­dowe arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełno­sprawności absolwentów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 • zapewnienie w czasie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych również obecności specjalistów pracujących z uczniem z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnospraw­nością ruchową,

 • rozróżnienie typów szkół i placówek, w których organizuje się kształce­nie specjalne dla dzieci i młodzieży:

- niepełnosprawnych – w przedszkolach/szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych,

- niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem – w szkołach specjalnych zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i mło­dzieżowych ośrodkach socjoterapii,

- przewlekle chorych, z zaburzeniami psychicznymi – w przedszkolach/szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467)

Zmiany obejmują w szczególności:

 • współpracę placówek kształcenia specjalnego, zatrudniających spe­cjalistów ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie organizowania i udzielania uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególno­ści merytorycznego wsparcia nauczycieli tych szkół,

 • dookreślenie, że młodzieżowe ośrodki socjoterapii są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożo­ne niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy (poprzednia regulacja pozwalała na umieszczanie w tych pla­cówkach dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym),

 • udzielanie wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz mło­dzieżowych ośrodków socjoterapii po­mocy psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji po­mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, umożliwiających nabywanie umiejętności ży­ciowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku ro­dzinnym i społecznym,

 • rezygnację z możliwości funkcjonowania młodzieżowych ośrodków so­cjoterapii, w skład których nie wchodzi szkoła, przy zapewnieniu prze­pisów przejściowych, umożliwiających ośrodkom dostosowanie się do zmian,

 • rezygnację z możliwości funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, które nie zapewniają opieki całodobowej, przy zapewnieniu przepisów przej­ściowych, umożliwiających ośrodkom dostosowanie się do zmian;

 • opracowywanie dla wychowanków mło­dzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrod­ków socjoterapii indywidualnych programów resocjalizacyjnych lub terapeutycznych określających czas realizacji oddziaływań nie przekra­czający 3 lat pobytu wychowanka w ośrodku;

 • umożliwienie młodzieżowym ośrodkom wychowawczym i młodzieżo­wym ośrodkom socjoterapii prowadzenia działań psychoedukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych w środowisku lokalnym;

 • dookreślenie regulacji dotyczących ośrodków rewalidacyjno-wycho­wawczych, zgodnie z którymi ośrodki te umożliwią dzieciom i młodzie­ży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub znacznym, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężo­nymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygo­towania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869)

Zmiany obejmują w szczególności:

 • dostosowanie zapisów do zmian wprowadzanych w rozporządzeniach, o których mowa wyżej, tj. określenie w statu­cie poradni zakresu współdziałania z przedszkolem, szkołą i placówką,

 • określenie zadań pracowników realizowanych poza poradnią, w tym w szczególności, w przedszkolu, szkole i placówce.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Zmiany obejmują w szczególności:

 • indywidualizację pracy z uczniem,

 • wpisanie w statucie szkoły podstawowej zadania polegającego na rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka dysleksji,

 • współpracę nauczycieli, i specjalistów w opracowywaniu indywidualnego programu pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniem zdolnym,

 • monitorowanie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzeba­mi edukacyjnymi i dokumentowanie podejmowanych działań,

 • powołanie zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w skład którego wchodzą nauczyciele szkoły, pedagog, psycholog (jeśli jest) przedstawiciel poradni (na wniosek dy­rektora szkoły), organu prowadzącego (na zaproszenie dyrektora szko­ły) oraz inni specjaliści, w zależności od potrzeb,

 • powołanie w szkole podstawowej szkolnego koordynatora ds. rozpo­znawania specyficznych trudności w uczeniu się (np. pedagog, psycho­log w szkołach, które posiadają takich specjalistów),

 • zdefiniowanie w ramowym statucie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zadań nauczycieli z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego świadczonego uczniom i realizację tych zadań w szkole;

 • określenie liczby uczniów upośledzonych w stopniu lekkim w szkole (oddziale) uzupełniającego liceum (w obecnym stanie prawnym brak takiego określenia, zapis ma charakter porządkujący); analogicznie do innych typów szkół (10-16).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko­łach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

Zmiany obejmują w szczególności:

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych i rozpoznawanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym; indywidualizację oddziaływań pedago­gicznych, zarówno na obowiązkowych jak ina dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

 • monitorowanie na poziomie szkoły efektywności udzielanego dziecku wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

 • dokonywanie specjalistycznej diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 • pozostawienie do realizacji na poziomie szkoły, bez udziału poradni psychologiczno-pedagogicznej lub z udziałem specjalisty z porad­ni (na wniosek szkoły) zadań wymagających obecnie opinii poradni, tj. promowania ucznia kl. I lub II szkoły podstawowej do klasy progra­mowo wyższej również w ciągu roku szkolnego (na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów, pozostawienia ucznia z klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie (po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub na ich wniosek),

 • zwolnienie uczniów z afazją z nauki drugiego języka obcego,

 • wydawanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną uczniowi opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, ważnej przez cały okres edukacji szkolnej,

 • zwiększenie kompetencji dyrektora szkoły w zakresie dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów ze­wnętrznych.

 

Mam cichą nadzieję, że ta informacja Was zelektryzuje i podejmiecie aktywnością o jakiej mówimy. Czekam na Wasze opinie i informacje [email protected]

Komentarze

Liczba komentarzy: 9 do “Masz dziecko, które potrzebuje pomocy w zakresie edukacji? Jeżeli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie i powiedz o nim wszystkim Twoim znajomym!”
 1. Agnieszka pisze:

  Spokojnie przeczytam i poustawiam sobie.

 2. Iza pisze:

  Aga! W Tobie nadzieja :)

 3. jarek pisze:

  Cieszę się, że jest reakcja! Należy do tego tematu podejść rzeczowo i “łapać” okazję bo zmiana systemu nie ma miejsca codziennie. Zauważcie, że reformy o charakterze systemowym miały miejsce w roku 1991 i 1999, czyli 18 i 10 lat temu. Możecie zatem wpłynąć na zmianę ustroju, a to kwestia niezwykła!

 4. selka pisze:

  Brawo!! nareszcie coś drgnęło. Wybieram się na konferencję chcę posłuchać co P. minister ma do powiedzenia.

 5. jarek pisze:

  Cieszę się, że idziemy we dwójkę, ale żałuję, że tylko we dwójkę. Widzę, że nie wszyscy rozumieją jaka szansa stoi przed nami :)

 6. Agnieszka pisze:

  Czy w ogóle jest szansa, abyśmy sie podzielili kto zajmie się jaka broszurką. przejrzałam pobieżnie i mam ooooo i tyle wątpliwości. Pierwsza dotyczaca ustawy. Np. szkolny zespól do spraw specjalnych. Gniot. Nie podane kto jest odpowiedzialny, wszystko w liczbie mnogiej, Strpna 23 połączone zajęcia korekcyjne z dodatkowymi, czyli pomieszanie pojęć. str 29 , a co to jest indywidualizacja????????? Humanistyczny bełkot. Każdy nauczyciel w każdej sytuacji podchodzi indywidualnie…., że zacytuję siebie “bardzo Panu dziekuję, nie dopuszczam do egzaminu” A druga broszurka to poradnik , zwróciliście uwagę, czyli nic co trzeba obowiązkowo uwzględnić. A tam jest o wielkosciach klas, itp. itd., o kocie siedzącym w Szwajcarii na oknie. Zapytaj się Richarda, czy otoczka kota jest rzeczą zwyczajową, wynikającą z zaangażowania belfrów, czy określa to prawo.

 7. jarek pisze:

  Agnieszko, czekam na propozycje, zgadzam się z Tobą, że to humanistyczna nowomowa bez mechanizmów stymulujących i kontrolnych!

 8. Agnieszka pisze:

  Czy Agnieszka z Warszawy naprawdę ma zamiar pisać obywatelski projekt ustawy? Podział na broszurki pewno trudno wprowadzić. Więc proponuję, przez dwa miesiące składać zapytania przez interent, dokładnie podając który paragraf nam się nie podoba. Potem zebrać jeszcze raz wszystko razem na jednym piśmie, zaznaczając paragrafy i wysłać do ministerstwa wraz z odręcznymi podpisami wszystkich rodziców z Wrocławia i kogo jeszcze się uda. Po drugie, potrzebny specjalista od finansów. Tu proponuję wynająć kogoś (rodzice mogą się złożyć – wiem to ideał)kto dokładnie prześledzić ścieźkę rozchodzenia się pieniędzy i opracuje jak uniknąc “twórczej księgowości”, czyli przerzucania pieniędzy. I to obligatoryjnie dołączyć do naszego pisma. Po trzecie, Jarku nie mogę isć na konferencję – mam w tym czasie egzaminy. Czy jak prześlę Ci moje pytania, to je zadasz, oczywiście, jesli byś czuł, że ci to nie leży, można powiedzieć “to pytanie…i tu moje imię i nazwisko.

 9. Jarek pisze:

  Aga czekam na pytania, a “konstrukcja” podsumuwująca naszą aktywność jest wskazana.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...