Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.2

styczeń 11, 2011 by
Kategoria: Projekt edukacji

Dzisiaj:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I ODDZIAŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB INTEGRACYJNYCH.

oraz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W SPECJALNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I ODDZIAŁACH ORAZ W OŚRODKACH.

OMÓWIENIE:

Powyższe rozporządzenia doprecyzowują grupy uczniów niepełnosprawnych dla których organizuje się kształcenie specjalne. Szczególnie istotne jest to dla grup dotychczas nie ujmowanych jak np. dzieci z zespołem Aspergera.

W kontekście takiej klasyfikacji ustalają one począwszy od dnia 1 września 2012 górną granicę kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 23 roku. Proponuje się zatem górną granicę kształcenia w przypadku szkoły podstawowej do ukończenia 18 roku, w przypadku gimnazjum do 21 roku i w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 23 roku.

Konsekwencją powyższych zapisów jak i regulacji dotyczących obowiązku szkolnego dla dzieci  sześcioletnich przewiduje się, że OBOWIĄZEK SZKOLNY MOŻE ZOSTAĆ ODROCZONY DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO W ROKU KALENDARZOWYM, W KTÓRYM DZIECKO KOŃCZY 8 LAT. W istocie dokonuje się zmiany dotychczasowej regulacji obniżając o 2 lata możliwość odroczenia dziecka z niepełnosprawnością.

Kolejną zmianą, na którą warto zwrócić uwagę, gdyż często dotyczy ona dzieci z ZD to decyzja o zaniechaniu organizacji przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Dzieci takie mają trafiać do przedszkoli masowych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach tych przedszkoli ogólnodostępnych lub przedszkoli z grupami integracyjnymi.

Podobnie zostaje doprecyzowana kwestia organizowania SZKÓŁ PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY, która to zostaje ograniczona jedynie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W rozporządzeniach uściśla się kwestię realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wykazuje się co ma być zapewnione w ramach jakich zajęć. Jest to także konsekwencja wcześniejszego Rozporządzenia dotyczącego zasad wspierania ucznia. W analizowanych tutaj obu rozporządzeniach odwołuje się po raz kolejny prawodawca do INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO, który ma być zbiorem informacji o dostępie dziecka do zapewnionych mu tymże przepisem praw i możliwości, a nie tylko analizą jego postępów!

Kolejną konsekwencją tych zmian PROGRAMOWYCH jest regulacja  przepisów dotyczących zasad zatrudniania w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych dodatkowych nauczycieli posiadających  kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, którzy w świetle tych zmian są konieczni niemalże w każdej placówce.

Dodatkowe, zamykające temat ORGANIZACJI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ kwestie to  regulacje dotyczące egzaminów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego. Mówi się w nich, że dla nich to: “…przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do rodzaju niepełnosprawności” w zakresie i na poziomie wszystkich typów egzaminów łącznie z egzaminem maturalnym.

OPINIA RODZICA:

Rozporządzenia te są typowo organizacyjnymi regulacjami. Cieszę się, że mówią jasno i precyzyjnie o warunkach uczestnictwa dziecka niepełnosprawnego w systemie edukacji. Dla mnie osobiście pozytywne stają się fakty dopuszczenia edukacji włączającej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Dobrym pomysłem są z pewnością Zespoły Szkolne jak i idea Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, który jest przygotowany przez ten zespół. Podniesienie wymogów dla placówki w kontekście posiadania pedagoga ze znajomością specyfiki kształcenia specjalnego jest też bardzo dobrym logicznym rozwiązaniem. W tym kontekście uporządkowanie spraw wydaje się być pozytywne, pomimo tego że obniża się wiek dzieci wynikający ze zmian ustrojowych naszej oświaty.

 

ROZPORZĄDZENIE znajdziecie tutaj: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/akty-prawne/154-projekty-rozporzadzen-dotyczace-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...