Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.3

styczeń 13, 2011 by
Kategoria: Projekt edukacji

Dzisiaj rozporządzenie MEN dotyczące sposobu oceniania i promowania uczniów.

ROPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ZMIENIAJACE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH

OMÓWIENIE:

Zmiany wydają się być w zakresie tego dokumentu kosmetyczne, gdyż skupiają się jedynie na modyfikacjach i doprecyzowaniu poszczególnych kwestii. Znajdują się tutaj konsekwencje wcześniejszych projektów w tym zobowiązanie nauczyciela do indywidualizacji działań pedagogicznych. Ten element jest ściśle powiązany z Indywidualnym Programem o którym była mowa w poprzednich projektowanych rozporządzeniach.

Takim porządkującym przepisem jest zgoda na pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie promowania bądź pozostawienia w tej samej klasie ucznia I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I-III, bez konieczności uzyskania opinii poradni pedagogicznej.

Podobny charakter ma decyzja o zwiększeniu kompetencji dyrektora w zakresie decydowania o dostosowaniu warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Dyrektor podejmuje tutaj decyzję sam po zasięgnięciu opinii nauczycieli i specjalistów.

 

ROZPORZĄDZENIE znajdziecie tutaj: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/akty-prawne/154-projekty-rozporzadzen-dotyczace-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...