Tłuszcze rybie mogą pomóc w regeneracji uszkodzonych nerwów

styczeń 19, 2012 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Co bym nie pisał o suplementach, to zawsze o omegach i tych najlepszych będę mógł napisać jedynie pozytywnie!

Tym razem nawet w onet.pl znalazłem artykuł potwierdzający ich niesamowite walory.

image

http://m.onet.pl/wiadomosci/4995893,detal.html

Kwasy tłusz­czo­we ome­ga-3, w które ob­fi­tu­ją np. ryby mor­skie i olej lnia­ny, mogą chro­nić nerwy ob­wo­do­we przed uszko­dze­niem i wspo­ma­gać ich re­ge­ne­ra­cję – wy­ni­ka z pracy, którą pu­bli­ku­je pismo "Jo­ur­nal of Neu­ro­scien­ce".

Rola ner­wów ob­wo­do­wych po­le­ga na prze­ka­zy­wa­niu in­for­ma­cji mię­dzy ośrod­ko­wym ukła­dem ner­wo­wym (mó­zgiem i rdze­niem) a po­szcze­gól­ny­mi na­rzą­da­mi. Uszko­dze­nie tych ner­wów, np. z po­wo­du wy­pad­ku czy urazu, po­wo­du­je za­bu­rze­nia czu­cia, bóle, osła­bie­nie, a nawet po­ra­że­nie mię­śni uner­wia­nych przez ten nerw, które może pro­wa­dzić do nie­peł­no­spraw­no­ści. Jak przy­po­mi­na­ją au­to­rzy pracy, nerwy ob­wo­do­we słabo re­ge­ne­ru­ją się po uszko­dze­niu. Dla­te­go ist­nie­je za­po­trze­bo­wa­nie na te­ra­pie, które chro­ni­ły­by ko­mór­ki ner­wo­we przed uszko­dze­niem, a także sprzy­ja­ły ich re­ge­ne­ra­cji.
Wcze­śniej­sze ba­da­nia wska­zy­wa­ły, że wie­lo­nie­na­sy­co­ne kwasy tłusz­czo­we ome­ga-3, w które ob­fi­tu­ją zwłasz­cza ryby mor­skie, mogą dzia­łać te­ra­peu­tycz­nie w róż­nych scho­rze­niach neu­ro­lo­gicz­nych.
Na­ukow­cy z Ko­le­gium Queen Mary Uni­wer­sy­te­tu Lon­dyń­skie­go oce­nia­li ochron­ne wła­ści­wo­ści tych związ­ków wobec neu­ro­nów oraz ich wpływ na re­ge­ne­ra­cję włó­kien ner­wo­wych po uszko­dze­niu.
Ba­da­nia pro­wa­dzo­no na zmie­nio­nych ge­ne­tycz­nie my­szach, które miały wbu­do­wa­ny gen fat-1, ko­du­ją­cy enzym o na­zwie de­sa­tu­ra­za kwa­sów tłusz­czo­wych ome­ga-3. Dzię­ki temu, w or­ga­ni­zmie gry­zo­ni po­wsta­wa­ło wię­cej tych ko­rzyst­nych tłusz­czów.
Pierw­sze do­świad­cze­nia wy­ko­na­no na włók­nach ner­wo­wych wy­izo­lo­wa­nych od myszy zwy­kłych i zmo­dy­fi­ko­wa­nych ge­ne­tycz­nie. Sy­mu­lu­jąc uszko­dze­nie, do ja­kie­go może dojść pod­czas wy­pad­ku lub urazu, ba­da­cze bądź roz­cią­ga­li ko­mór­ki ner­wo­we, bądź po­zba­wi­li je do­pły­wu tlenu.
Oka­za­ło się, że wyż­sza za­war­tość ome­ga-3 w neu­ro­nach zmo­dy­fi­ko­wa­nych zwie­rząt za­pew­nia­ła dobrą ochro­nę przed uszko­dze­niem z oby­dwu po­wo­dów.
Na­stęp­nie na­ukow­cy miaż­dży­li nerw kul­szo­wy (który uner­wia stopę, goleń i grupę tylną mię­śni uda) u gry­zo­ni z obu grup. Po­now­nie oka­za­ło się, że w ciągu 7 dni po ura­zie funk­cje nerwu szyb­ciej wra­ca­ły u myszy pro­du­ku­ją­cych wię­cej ome­ga-3, rów­nież mię­śnie zwie­rząt rza­dziej ule­ga­ły za­ni­ko­wi.
- Po­trze­ba wię­cej badań, ale nasza praca wska­zu­je, że kwasy tłusz­czo­we ome­ga-3 mogą chro­nić uszko­dzo­ne ko­mór­ki ner­wo­we, co jest pierw­szym istot­nym kro­kiem do re­ge­ne­ra­cji tkan­ki ner­wo­wej – ko­men­tu­je pro­wa­dzą­ca ba­da­nia prof. Adina Mi­cha­el-Ti­tus.
Jej zda­niem związ­ki te mogą w przy­szło­ści zna­leźć za­sto­so­wa­nie w le­cze­niu uszko­dzeń ner­wów ob­wo­do­wych.
Licz­ne ba­da­nia z ostat­nich lat po­twier­dza­ją, że dłu­go­łań­cu­cho­we, wie­lo­nie­na­sy­co­ne kwasy tłusz­czo­we ome­ga-3 ko­rzyst­nie od­dzia­łu­ją na zdro­wie czło­wie­ka. Mogą one m.​in. ła­go­dzić stany za­pal­ne i wzmac­niać od­por­ność, są też nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju ukła­du ner­wo­we­go dziec­ka.
Głów­nym przed­sta­wi­cie­lem tych związ­ków jest kwas al­fa-li­no­le­no­wy, z któ­re­go or­ga­nizm pro­du­ku­je sa­mo­dziel­nie kwas do­ko­za­hek­sa­eno­wy (DHA) oraz eiko­za­pen­ta­eno­wy (EPA). Aby jed­nak do tego do­szło, kwas al­fa-li­no­le­no­wy musi być obec­ny w na­szej die­cie. Jego źró­dłem są np. sie­mię i olej lnia­ny, orze­chy wło­skie, olej rze­pa­ko­wy. DHA i EPA mo­że­my sobie z kolei do­star­czyć je­dząc tłu­ste ryby mor­skie.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...